Oshin
Oshin
15 minutes / Episode
1983
HD
Oshin is a Japanese serialized morning television drama, which aired on broadcaster NHK from April 4, 1983 to March 31, 1984. The series follows the life of Shin Tanokura during the Meiji period up to the early 1980s. Shin was called "Oshin", which is an archaic Japanese cognomen.
Genres Drama, Family, War & Politics
Casts Ayako Kobayashi, Yûko Tanaka, Nobuko Otowa, Shirô Namiki, Oji Michio, Yoshioka Yuichi, Watanabe Tomiko, Kazuko Takamori, Kanze Yoko, Yamano Reo, Yoko Yamashita, Yukiko Ebina, Kanji Watanabe, Kirihara Fumio, Uenaka Haruka, Hagiwara Hitoshi, Nomura Man, Okayama Mio, Pinko Izumi, Shirō Itō, Eri Watanabe, Nobuko Sendo, Hiromi Senno, Hideo Sato, Soichiro Kitamura, Masataka Naruse, Masao Imafuku, Takeshi Itō, Youji Matsuda, Norimasa Fuke, Shinji Yamashita, Etsushi Takahashi, Misako Tanaka, Yôko Asaji, Yukiko Yoshino, Yuko Nagashima, Yoshiko Tanaka, Ai Sasaki, Aya Shikiya, Terumi Azuma, Teruko Nagaoka, Chitose Kobayashi, Tarō Ishida, Toshi Shioya, Michie Terada, Takeshi Iwabuchi, Goro Ohashi
Creators Sugako Hashida
Oshin
Episode 1
1

Episode 1

1983-04-04
Episode 2
2

Episode 2

1983-04-05
Episode 3
3

Episode 3

1983-04-06
Episode 4
4

Episode 4

1983-04-07
Episode 5
5

Episode 5

1983-04-08
Episode 6
6

Episode 6

1983-04-09
Episode 7
7

Episode 7

1983-04-11
Episode 8
8

Episode 8

1983-04-12
Episode 9
9

Episode 9

1983-04-13
Episode 10
10

Episode 10

1983-04-14
Episode 11
11

Episode 11

1983-04-15
Episode 12
12

Episode 12

1983-04-16
Episode 13
13

Episode 13

1983-04-18
Episode 14
14

Episode 14

1983-04-19
Episode 15
15

Episode 15

1983-04-20
Episode 16
16

Episode 16

1983-04-20
Episode 17
17

Episode 17

1983-04-21
Episode 18
18

Episode 18

1983-04-22
Episode 19
19

Episode 19

1983-04-23
Episode 20
20

Episode 20

1983-04-24
Episode 21
21

Episode 21

1983-04-25
Episode 22
22

Episode 22

1983-04-26
Episode 23
23

Episode 23

1983-04-27
Episode 24
24

Episode 24

1983-04-27
Episode 25
25

Episode 25

1983-04-28
Episode 26
26

Episode 26

1983-04-29
Episode 27
27

Episode 27

1983-04-30
Episode 28
28

Episode 28

1983-05-01
Episode 29
29

Episode 29

1983-05-02
Episode 30
30

Episode 30

1983-05-03
Episode 31
31

Episode 31

1983-05-04
Episode 32
32

Episode 32

1983-05-05
Episode 33
33

Episode 33

1983-05-06
Episode 34
34

Episode 34

1983-05-07
Episode 35
35

Episode 35

1983-05-07
Episode 36
36

Episode 36

1983-05-07
Episode 37
37

Episode 37

1983-05-07
Episode 38
38

Episode 38

1983-05-07
Episode 39
39

Episode 39

1983-05-07
Episode 40
40

Episode 40

1983-05-07
Episode 41
41

Episode 41

1983-05-07
Episode 42
42

Episode 42

1983-05-07
Episode 43
43

Episode 43

1983-05-07
Episode 44
44

Episode 44

1983-05-07
Episode 45
45

Episode 45

1983-05-07
Episode 46
46

Episode 46

1983-05-07
Episode 47
47

Episode 47

1983-05-07
Episode 48
48

Episode 48

1983-05-07
Episode 49
49

Episode 49

1983-05-07
Episode 50
50

Episode 50

1983-05-07
Episode 51
51

Episode 51

1983-05-07
Episode 52
52

Episode 52

1983-05-07
Episode 53
53

Episode 53

1983-05-07
Episode 54
54

Episode 54

1983-05-07
Episode 55
55

Episode 55

1983-05-07
Episode 56
56

Episode 56

1983-05-07
Episode 57
57

Episode 57

1983-05-07
Episode 58
58

Episode 58

1983-05-07
Episode 59
59

Episode 59

1983-05-07
Episode 60
60

Episode 60

1983-05-07
Episode 61
61

Episode 61

1983-05-07
Episode 62
62

Episode 62

1983-05-07
Episode 63
63

Episode 63

1983-05-07
Episode 64
64

Episode 64

1983-05-07
Episode 65
65

Episode 65

1983-05-07
Episode 66
66

Episode 66

1983-05-07
Episode 67
67

Episode 67

1983-05-07
Episode 68
68

Episode 68

1983-05-07
Episode 69
69

Episode 69

1983-05-07
Episode 70
70

Episode 70

1983-05-07
Episode 71
71

Episode 71

1983-05-07
Episode 72
72

Episode 72

1983-05-07
Episode 73
73

Episode 73

1983-05-07
Episode 74
74

Episode 74

1983-05-07
Episode 75
75

Episode 75

1983-05-07
Episode 76
76

Episode 76

1983-05-07
Episode 77
77

Episode 77

1983-05-07
Episode 78
78

Episode 78

1983-05-07
Episode 79
79

Episode 79

1983-05-07
Episode 80
80

Episode 80

1983-05-07
Episode 81
81

Episode 81

1983-05-07
Episode 82
82

Episode 82

1983-05-07
Episode 83
83

Episode 83

1983-05-07
Episode 84
84

Episode 84

1983-05-07
Episode 85
85

Episode 85

1983-05-07
Episode 86
86

Episode 86

1983-05-07
Episode 87
87

Episode 87

1983-05-07
Episode 88
88

Episode 88

1983-05-07
Episode 89
89

Episode 89

1983-05-07
Episode 90
90

Episode 90

1983-05-07
Episode 91
91

Episode 91

1983-05-07
Episode 92
92

Episode 92

1983-05-07
Episode 93
93

Episode 93

1983-05-07
Episode 94
94

Episode 94

1983-05-07
Episode 95
95

Episode 95

1983-05-07
Episode 96
96

Episode 96

1983-05-07
Episode 97
97

Episode 97

1983-05-07
Episode 98
98

Episode 98

1983-05-07
Episode 99
99

Episode 99

1983-05-07
Episode 100
100

Episode 100

1983-05-07
Episode 101
101

Episode 101

1983-05-07
Episode 102
102

Episode 102

1983-05-07
Episode 103
103

Episode 103

1983-05-07
Episode 104
104

Episode 104

1983-05-07
Episode 105
105

Episode 105

1983-05-07
Episode 106
106

Episode 106

1983-05-07
Episode 107
107

Episode 107

1983-05-07
Episode 108
108

Episode 108

1983-05-07
Episode 109
109

Episode 109

1983-05-07
Episode 110
110

Episode 110

1983-05-07
Episode 111
111

Episode 111

1983-05-07
Episode 112
112

Episode 112

1983-05-07
Episode 113
113

Episode 113

1983-05-07
Episode 114
114

Episode 114

1983-05-07
Episode 115
115

Episode 115

1983-05-07
Episode 116
116

Episode 116

1983-05-07
Episode 117
117

Episode 117

1983-05-07
Episode 118
118

Episode 118

1983-05-07
Episode 119
119

Episode 119

1983-05-07
Episode 120
120

Episode 120

1983-05-07
Episode 121
121

Episode 121

1983-05-07
Episode 122
122

Episode 122

1983-05-07
Episode 123
123

Episode 123

1983-05-07
Episode 124
124

Episode 124

1983-05-07
Episode 125
125

Episode 125

1983-05-07
Episode 126
126

Episode 126

1983-05-07
Episode 127
127

Episode 127

1983-05-07
Episode 128
128

Episode 128

1983-05-07
Episode 129
129

Episode 129

1983-05-07
Episode 130
130

Episode 130

1983-05-07
Episode 131
131

Episode 131

1983-05-07
Episode 132
132

Episode 132

1983-05-07
Episode 133
133

Episode 133

1983-05-07
Episode 134
134

Episode 134

1983-05-07
Episode 135
135

Episode 135

1983-05-07
Episode 136
136

Episode 136

1983-05-07
Episode 137
137

Episode 137

1983-05-07
Episode 138
138

Episode 138

1983-05-07
Episode 139
139

Episode 139

1983-05-07
Episode 140
140

Episode 140

1983-05-07
Episode 141
141

Episode 141

1983-05-07
Episode 142
142

Episode 142

1983-05-07
Episode 143
143

Episode 143

1983-05-07
Episode 144
144

Episode 144

1983-05-07
Episode 145
145

Episode 145

1983-05-07
Episode 146
146

Episode 146

1983-05-07
Episode 147
147

Episode 147

1983-05-07
Episode 148
148

Episode 148

1983-05-07
Episode 149
149

Episode 149

1983-05-07
Episode 150
150

Episode 150

1983-05-07
Episode 151
151

Episode 151

1983-05-07
Episode 152
152

Episode 152

1983-05-07
Episode 153
153

Episode 153

1983-05-07
Episode 154
154

Episode 154

1983-05-07
Episode 155
155

Episode 155

1983-05-07
Episode 156
156

Episode 156

1983-05-07
Episode 157
157

Episode 157

1983-05-07
Episode 158
158

Episode 158

1983-05-07
Episode 159
159

Episode 159

1983-05-07
Episode 160
160

Episode 160

1983-05-07
Episode 161
161

Episode 161

1983-05-07
Episode 162
162

Episode 162

1983-05-07
Episode 163
163

Episode 163

1983-05-07
Episode 164
164

Episode 164

1983-05-07
Episode 165
165

Episode 165

1983-05-07
Episode 166
166

Episode 166

1983-05-07
Episode 167
167

Episode 167

1983-05-07
Episode 168
168

Episode 168

1983-05-07
Episode 169
169

Episode 169

1983-05-07
Episode 170
170

Episode 170

1983-05-07
Episode 171
171

Episode 171

1983-05-07
Episode 172
172

Episode 172

1983-05-07
Episode 173
173

Episode 173

1983-05-07
Episode 174
174

Episode 174

1983-05-07
Episode 175
175

Episode 175

1983-05-07
Episode 176
176

Episode 176

1983-05-07
Episode 177
177

Episode 177

1983-05-07
Episode 178
178

Episode 178

1983-05-07
Episode 179
179

Episode 179

1983-05-07
Episode 180
180

Episode 180

1983-05-07
Episode 181
181

Episode 181

1983-05-07
Episode 182
182

Episode 182

1983-05-07
Episode 183
183

Episode 183

1983-05-07
Episode 184
184

Episode 184

1983-05-07
Episode 185
185

Episode 185

1983-05-07
Episode 186
186

Episode 186

1983-05-07
Episode 187
187

Episode 187

1983-05-07
Episode 188
188

Episode 188

1983-05-07
Episode 189
189

Episode 189

1983-05-07
Episode 190
190

Episode 190

1983-05-07
Episode 191
191

Episode 191

1983-05-07
Episode 192
192

Episode 192

1983-05-07
Episode 193
193

Episode 193

1983-05-07
Episode 194
194

Episode 194

1983-05-07
Episode 195
195

Episode 195

1983-05-07
Episode 196
196

Episode 196

1983-05-07
Episode 197
197

Episode 197

1983-05-07
Episode 198
198

Episode 198

1983-05-07
Episode 199
199

Episode 199

1983-05-07
Episode 200
200

Episode 200

1983-05-07
Episode 201
201

Episode 201

1983-05-07
Episode 202
202

Episode 202

1983-05-07
Episode 203
203

Episode 203

1983-05-07
Episode 204
204

Episode 204

1983-05-07
Episode 205
205

Episode 205

1983-05-07
Episode 206
206

Episode 206

1983-05-07
Episode 207
207

Episode 207

1983-05-07
Episode 208
208

Episode 208

1983-05-07
Episode 209
209

Episode 209

1983-05-07
Episode 210
210

Episode 210

1983-05-07
Episode 211
211

Episode 211

1983-05-07
Episode 212
212

Episode 212

1983-05-07
Episode 213
213

Episode 213

1983-05-07
Episode 214
214

Episode 214

1983-05-07
Episode 215
215

Episode 215

1983-05-07
Episode 216
216

Episode 216

1983-05-07
Episode 217
217

Episode 217

1983-05-07
Episode 218
218

Episode 218

1983-05-07
Episode 219
219

Episode 219

1983-05-07
Episode 220
220

Episode 220

1983-05-07
Episode 221
221

Episode 221

1983-05-07
Episode 222
222

Episode 222

1983-05-07
Episode 223
223

Episode 223

1983-05-07
Episode 224
224

Episode 224

1983-05-07
Episode 225
225

Episode 225

1983-05-07
Episode 226
226

Episode 226

1983-05-07
Episode 227
227

Episode 227

1983-05-07
Episode 228
228

Episode 228

1983-05-07
Episode 229
229

Episode 229

1983-05-07
Episode 230
230

Episode 230

1983-05-07
Episode 231
231

Episode 231

1983-05-07
Episode 232
232

Episode 232

1983-05-07
Episode 233
233

Episode 233

1983-05-07
Episode 234
234

Episode 234

1983-05-07
Episode 235
235

Episode 235

1983-05-07
Episode 236
236

Episode 236

1983-05-07
Episode 237
237

Episode 237

1983-05-07
Episode 238
238

Episode 238

1983-05-07
Episode 239
239

Episode 239

1983-05-07
Episode 240
240

Episode 240

1983-05-07
Episode 241
241

Episode 241

1983-05-07
Episode 242
242

Episode 242

1983-05-07
Episode 243
243

Episode 243

1983-05-07
Episode 244
244

Episode 244

1983-05-07
Episode 245
245

Episode 245

1983-05-07
Episode 246
246

Episode 246

1983-05-07
Episode 247
247

Episode 247

1983-05-07
Episode 248
248

Episode 248

1983-05-07
Episode 249
249

Episode 249

1983-05-07
Episode 250
250

Episode 250

1983-05-07
Episode 251
251

Episode 251

1983-05-07
Episode 252
252

Episode 252

1983-05-07
Episode 253
253

Episode 253

1983-05-07
Episode 254
254

Episode 254

1983-05-07
Episode 255
255

Episode 255

1983-05-07
Episode 256
256

Episode 256

1983-05-07
Episode 257
257

Episode 257

1983-05-07
Episode 258
258

Episode 258

1983-05-07
Episode 259
259

Episode 259

1983-05-07
Episode 260
260

Episode 260

1983-05-07
Episode 261
261

Episode 261

1983-05-07
Episode 262
262

Episode 262

1983-05-07
Episode 263
263

Episode 263

1983-05-07
Episode 264
264

Episode 264

1983-05-07
Episode 265
265

Episode 265

1983-05-07
Episode 266
266

Episode 266

1983-05-07
Episode 267
267

Episode 267

1983-05-07
Episode 268
268

Episode 268

1983-05-07
Episode 269
269

Episode 269

1983-05-07
Episode 270
270

Episode 270

1983-05-07
Episode 271
271

Episode 271

1983-05-07
Episode 272
272

Episode 272

1983-05-07
Episode 273
273

Episode 273

1983-05-07
Episode 274
274

Episode 274

1983-05-07
Episode 275
275

Episode 275

1983-05-07
Episode 276
276

Episode 276

1983-05-07
Episode 277
277

Episode 277

1983-05-07
Episode 278
278

Episode 278

1983-05-07
Episode 279
279

Episode 279

1983-05-07
Episode 280
280

Episode 280

1983-05-07
Episode 281
281

Episode 281

1983-05-07
Episode 282
282

Episode 282

1983-05-07
Episode 283
283

Episode 283

1983-05-07
Episode 284
284

Episode 284

1983-05-07
Episode 285
285

Episode 285

1983-05-07
Episode 286
286

Episode 286

1983-05-07
Episode 287
287

Episode 287

1983-05-07
Episode 288
288

Episode 288

1983-05-07
Episode 289
289

Episode 289

1983-05-07
Episode 290
290

Episode 290

1983-05-07
Episode 291
291

Episode 291

1983-05-07
Episode 292
292

Episode 292

1983-05-07
Episode 293
293

Episode 293

1983-05-07
Episode 294
294

Episode 294

1983-05-07
Episode 295
295

Episode 295

1983-05-07
Episode 296
296

Episode 296

1983-05-07
Episode 297
297

Episode 297

1983-05-07
Joker: Unforgiven Investigator
2010

Joker: Unforgiven Investigator

Sechs unter Millionen
1973

Sechs unter Millionen

The Great Australian Bake Off
2013

The Great Australian Bake Off

Forensic Heroes II
2008

Forensic Heroes II

Popee the Performer
2000

Popee the Performer

Treasure Hunt
2022

Treasure Hunt

Magen David Darom
2019

Magen David Darom

Bloed, zweet en snaren. De mensen van het Koninklijk Concertgebouworkest
2013

Bloed, zweet en snaren. De mensen van het Koninklijk Concertgebouworkest

Phenom
1993

Phenom

ZDF-Mittagsmagazin
1989

ZDF-Mittagsmagazin

Bikkuriman 2000
1999

Bikkuriman 2000

Missing People
2022

Missing People

Under the Umbrella Tree
1986

Under the Umbrella Tree

Lokatorzy

Lokatorzy